המלצות הרבנים

"לא יהא אדם רשאי לכתוב תפילין ומזוזות ומגילות עד שיטול רשות מבית דין שבדקוהו בתחילה פעמים הרבה לראות אם הוא בקי בדינים, וכשימצאו אותו בקי בדינים, עונה על הן הן ועל לאו לאו, יבדקהו במעשה הכתיבה"

(ספר הזכרונות שרבנו שמואל אבוהב, זכרון ט' )

לקוחות מספרים

המלצה על ספר תורה

משפחת קזס

כתיבת אותיות הראשונות בספר תורה

ברוך דנון עם כ"ק אדמו"ר מביאלה (גבעת שאול)

כתב סמיכה למכניס פרשיות

ע"י ועד לשכת הקודש

המלצה

ר' יחיאל נחמני מומחה להכנת תיקוני (טקסטים) סת"ם

המלצות הרבנים

התכתבות עם הרב

הרב דוד איסדורפר

המלצת הרב

הרב ישי קרוב הי"ו

המלצת הרב

הרב מיכה בלוך הי"ו מחבר ספר בנה ביתך כהלכה רכש ספר תורה בכתב האר"י ז"ל

המלצת סופר ומגיה מומחה

הרב הראל לוי הי"ו מצפת

המלצת סופר ומגיה

הרב נריה מידני הי"ו

המלצת אברך וסופר מומחה

הרב אסף טימור הי"ו

המלצת רב

"מכללת אמונה" וראש "מכון הראנו בבניינו" מו"ר הרה"ג מנחם מקובר שליט"א

המלצת הרב

הרב מנחם יהודה גרוס שליט"א מורה הוראה מומחה ומפורסם לענייני סת"ם

" ובלי סמיכה ידיו אסורות מלכתוב אפילו אות אחת, והשומע לי ישכון בטח "

(ספר תנופה לרבנו חיים פלאג'י, סי' תנ"ב)